youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów,
tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
w Dzierżoniowie

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018

Podstawą prawną do opracowania Regulaminu Rekrutacji w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie są:

1 .Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty-Rozdział 2a;

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku
w sprawie sposobu  przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego;

3. Zarządzenie Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018.

1.W roku szkolnym 2017/2018 planuje się otworzyć następujące oddziały:

Profil/zawód* Liczba klas Liczba uczniów
1.Technik handlowiec 0,5 15
2. Technik ekonomista 1 30
3.Technik geodeta 0,5 15
4.Technik architektury krajobrazu 0,5 15
5. Technik logistyk

6.Technik spedytor

1

0,5

30

15

 

2. Rekrutację  do Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie przeprowadza szkolna  komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, do zadań której należy:

· ustalenie wyników rekrutacji i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych,

· ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

· sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Rekrutacja jest prowadzona na podstawie wniosków złożonych przez rodziców kandydatów do szkoły lub kandydatów pełnoletnich .

4.  Do klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie, przyjmuje się kandydatów, którzy:

· posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum,

· posiadają zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub zwolnieniu z egzaminu,

· posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

5.  Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim zostanie przyjęty do Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie w pierwszej kolejności.

6. Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole w danym zawodzie, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

· wyniki egzaminu gimnazjalnego;

· wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z:

–         języka  polskiego

–         wiedzy o społeczeństwie

–         informatyki

–         geografii

· świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

· szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

· uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;

· osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

7. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.

· 100 punktów rekrutacyjnych w przypadku przeliczania na punkty wyników  egzaminu gimnazjalnego . Wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych,

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

mnoży się przez 0,2.

· 80 punktów rekrutacyjnych w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym –przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym –przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym –przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym –przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym –przyznaje się po 2 punkty.

· 5 punktów rekrutacyjnych za świadectwo ukończenia gimnazjum  z wyróżnieniem.

· maksymalnie 13 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10 punktów,

2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 punktów,

3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10 punktów,

2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

– przyznaje się 5 punktów,

4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 7 punktów

5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów,

6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 3 punkty;

c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,

3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach (www.kuratorium.wroclaw.pl)

· 2 punkty rekrutacyjne za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

a)     w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie

rekrutacji , na drugim etapie rekrutacji przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

b)    w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie rekrutacji, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1. wielodzietność rodziny kandydata,

2. niepełnosprawność kandydata,

3. niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,

4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie lub objęcie kandydata pieczą zastępczą. Każde z kryteriów ma jednakową wartość.

Ustala się następujące, minimalne wysokości punktów rekrutacyjnych (tzw. kryteria punktowe):

· Technikum -20 punktów rekrutacyjnych (na 200 możliwych do uzyskania) dla zawodów

· W szkołach, do których liczba kandydatów z wymaganą liczbą punków jest mniejsza niż liczba miejsc, istnieje możliwość przyjęcia kandydatów, którzy nie osiągnęli progu punktowego, szczególnie w przypadkach:

a) problemów zdrowotnych, które ograniczają możliwości wyboru kierunku kształcenia,

b) przeżycia sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, które mogły mieć wpływ na wyniki w nauce i wyniki egzaminu gimnazjalnego,

c) trudniej sytuacji bytowej ograniczającej możliwość uczęszczania do szkoły w znacznej odległości od miejsca zamieszkania,

d) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego.

1. Szczegółowe rozstrzygnięcia w kwestiach nieujętych w Regulaminie rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 zawarte są w aktualnych przepisach prawa.

2. Harmonogram rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie na rok szkolny 2017/2018 przedstawia się następująco:

Przyjmowanie podań kandydatów do szkół

1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych (jeśli jest to zespół to jest możliwość złożenia podań w trzech różnych typach szkół).

2. Kandydat składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

3. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa podanie/wniosek w terminie

Od 01 czerwca  do 21 czerwca 2017 r.

4. W terminie od 23 czerwca do 26 czerwca 2017 r. kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej  do podania o przyjęcie dołącza:

– kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu
gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat
ukończył, a ponadto:

– kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów dołączają zaświadczenia wydane
przez komisje konkursowe,

Kwalifikowanie do szkół:

1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych – 07 lipca  2017 r.

2. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły są obowiązani złożyć oryginały świadectwa
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w tym zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum) od 07 lipca  do 18 lipca 2017 r.

3. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół nastąpi 19  lipca 2017 .

4. Szkoły, które nie zakończyły rekrutacji do 19 lipca 2017 r. przeprowadzają drugi nabór.

5. Składanie przez kandydatów dokumentów do szkół przeprowadzających drugi nabór – do 31 sierpnia 2017r.

6. Ogłoszenie list przyjętych uczniów w szkołach przeprowadzających drugi nabór powinno nastąpić nie później niż 31 sierpnia 2017 r.

7. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.

8. Szkoła udziela nieprzyjętym kandydatom szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły lub zawodu.

9.W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, kwalifikowanie należy zakończyć nie później niż 31 sierpnia 2017 r.