youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Informacja dla absolwentów o opłatach za egzamin maturalny

  1. Egzamin maturalny zarówno w części ustnej jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

– absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu),

– absolwentów, którzy przystępują do matury z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

  1. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa i wynosi 50 zł. za egzamin. W przypadku nieobecności na egzaminie nie podlega zwrotowi.
  2. Nie wnosi się opłaty za udział w egzaminie poprawkowym w sierpniu.
  3. Opłatę należy wnieść w terminie między 1 stycznia a 7 lutego 2017 na następujący rachunek:

NBP Oddział Okręgowy Wrocław 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000

Uwaga:

Na przelewie muszą się znaleźć następujące informacje:

Imię, nazwisko, PESEL osoby zobowiązanej do wniesienia opłaty,
nazwa przedmiotu/przedmiotów, za które wniesiono opłatę

  1. Dodatkowo do OKE we Wrocławiu należy wysłać Zał. 26a (Informacja o wniesieniu opłaty z danego przedmiotu/przedmiotów (do pobrania ze strony www.oke.wroc.pl Zakładka Egzamin maturalny, Informacje dla zdających, Deklaracje i formularze dla zdających) oraz potwierdzenie wpłaty.
  2. Zał. 26 a i potwierdzenie wpłaty można wysłać mailem, pocztą lub faxem na adres Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu: ul. T. Ziellińskiego 57, 53-533 Wrocław, fax: 71-785-18-66, email: sekretariat@oke.wroc.pl.
  3. Niewniesienie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Podstawa prawna:

art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.) oraz § 78 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959).

Ostatnie aktualności