youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 1 września 2020


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
MAJĄCA NA CELU ZAPOBIEGANIE
I PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW
I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
OBOWIĄZUJĄCA OD 1 WRZEŚNIA 2020R.


Dla zwiększenia bezpieczeństwa, zminimalizowania ryzyka zakażenia oraz ograniczenia liczby kontaktów – na terenie szkoły wprowadza się do odwołania następujące zasady postępowania:

 1. Ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 3. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
   zachowanie min. 1,5 metrowego dystansu,
   zakrycie nosa i ust,
   obowiązkowa dezynfekcja rąk,
   ograniczone przemieszczanie się po szkole,
   ograniczony kontakt z pracownikami szkoły,
   wpisanie się do rejestru, który znajduje się w sekretariacie.
 4. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek:
   zdezynfekowania dłoni a w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych, założenia rękawiczek ochronnych
   zakrycia ust i nosa
   nie przekraczania obowiązujących stref dystansu społecznego.
 5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 6. W drodze do i ze szkoły pracownicy /uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 7. W szkole jest obowiązek zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli w przestrzeni wspólnej np. korytarze, pomieszczenie higieniczno-sanitarne (toalety).
 8. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w gabinecie lekcyjnym. Po zajęciu miejsca w ławce uczeń może zdjąć maseczkę. W gabinecie uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
   podchodzi do niego nauczyciel, aby np. sprawdzić zadanie, czy odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
   w czasie wywołania do odpowiedzi przy tablicy,
   wychodzi z gabinetu.
 9. Nauczyciel może zdjąć ochronę ust i nosa kiedy zajmie miejsca przy biurku lub kiedy stoi przy tablicy pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego min. 2 m.
 10. Gabinety, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane na zakończenie zajęć lekcyjnych.
 11. Nauczyciele usuwają z gabinetu, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
 12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 13. Przybory do ćwiczeń (sprzęt sportowy, np. piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane na zakończenie zajęć lekcyjnych.
 14. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk wywieszono instrukcje prawidłowego dezynfekowania rąk.
 15. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 16. Uczeń wchodzący na teren szkoły powinien dokonać przy wejściu do szkoły dezynfekcji rąk.
 17. Wprowadza się obowiązek:
  a) utrzymania odległości przynajmniej 2 metrów pomiędzy uczniami
  i pracownikami,
  b) ograniczenia korzystania z przestrzeni wspólnych,
  c) monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości gabinetów zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników,
  d) na bieżąco dezynfekowania toalet.
 18. Przeprowadzając dezynfekcję przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji, ze szczególnym przestrzeganiem czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby pracownicy oraz uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 19. Uczeń ma obowiązek:
  a) posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku/torbie lub we własnej szafce (jeśli jest w jej posiadaniu),
  b) nie wymieniania się przyborami szkolnymi między sobą.
 20. Zaleca się wietrzenie sal co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 21. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi.
 22. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeżeli nie będzie takiej możliwości to zostanie zabezpieczony przed jego używaniem.
 23. Zobowiązano nauczycieli do ograniczenia aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 24. W celu uniknięcia organizowania większych skupisk uczniów w przestrzeniach wspólnych, pracownik obsługi, dyżurujący nauczyciel koordynuje zasadami korzystania przez grupę z:
  a) szafek ubraniowych,
  b) szatni wychowania fizycznego,
  c) sklepiku.
 25. Nauczycieli i innych pracowników szkoły zobowiązano do zachowywania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszącego min. 1,5 m.
 26. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają obowiązek ograniczenia kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
 27. Zostały zapewnione sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 28. Szkoła wyposażona jest w termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po jego użyciu w danej grupie. W przypadku użycia innego termometru niż termometr bezdotykowy należy go zdezynfekować po każdym użyciu.
 29. W przypadku kiedy szkoła znajdzie się w żółtej lub czerwonej strefie będzie dokonywany pomiar temperatury każdej osoby wschodzącej na teren szkoły.
 30. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 31. W przypadku podejrzenia zachorowania wyznaczone zostało pomieszczenie IZOLATKA wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA ZAGROŻENIA
  ZARAŻENIA WIRUSEM COVID-19
 32. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) odizolowuje ucznia do IZOLATKI (izolatorium).
 33. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki, kombinezon ochronny.
 34. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
 35. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać ucznia
  ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
 36. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego ucznia, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 37. Nauczyciel otwiera okno.
 38. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
 39. Uczeń prowadzony jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
 40. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje uczniów, aby umyły ręce, zdezynfekowały.
 41. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają gabinet lekcyjny, który jest
  dezynfekowany i dokładnie wietrzony.
 42. Uczeń z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom.
 43. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
 44. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki
  o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA ZAGROŻENIA
  ZARAŻENIA WIRUSEM COVID-19 U PRACOWNIKA
 45. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów ma obowiązek zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły (np. telefonicznie).
 46. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
 47. Dyrektor niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
 48. Jeśli pracownik przebywał w sali z uczniami to podaje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 49. Otwiera okno.
 50. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
 51. Jeśli pracownik z objawami przebywał w gabinecie z uczniami to uczniowie wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 52. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren szkoły z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
 53. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

  PROCEDURA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI UCZNIÓW
 54. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę.
 55. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
 56. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1, 2.
 57. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu na teren szkoły, zgłasza w sekretariacie spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Dane wpisuje się do rejestru wejść szkoły.
 58. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować się z nauczycielem przez dziennik Librus lub pocztę służbową.
 59. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy: wtorek, środa, czwartek w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz indywidualnie w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2, 3,4.
 60. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem – tel 74 831 26 18, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl lub drogą mailową dziennika „Librus”, wicedyrektorem –jw. bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4.
 61. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z kancelarią szkoły:
  tel 74 831 26 18, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
  Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

  PROCEDURA WYJŚCIA GRUPY UCZNIÓW NA BOISKO SZKOLNE
 62. Szkoła w okresie COVID – 19 nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.
 63. Uczniowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, będą korzystają
  z boiska szkolnego, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 64. Każdorazowo przed wyjściem na boisko sportowe, nauczyciel przypomina uczniom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania z boiska.
 65. Nauczyciel na boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5 metra.
 66. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a uczniowie przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra.
 67. Uczniowie w szatni przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając stroje i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.
 68. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia uczniów.
  Powrót do budynku szkoły z boiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby uczniów, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady zachowania opisane w pkt. 5 i 6.
 69. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska są dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, powinny być zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach grupy uczniów.
 70. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły.
 71. Następna grupa uczniów może przebywać na boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji.

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA
  PODCZAS ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 72. Każda osoba wchodząca na salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness powinna zdezynfekować ręce.
 73. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego powinny być tak zorganizowane przez nauczycieli, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na sali gimnastycznej, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów.
 74. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do sali należy bezzwłocznie je zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 75. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 76. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 77. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły.
 78. Należy wietrzyć sale, części wspólne (szatnie) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 79. W czasie sprzyjających warunków atmosferycznych zaleca się organizowanie przez nauczycieli częstego korzystania z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 80. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 81. Osoby korzystające z Sali gimnastycznej powinny stosować się również do zasad bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego w czasie reżimu sanitarnego, które zawarte są w załączniku do procedury.

  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
  NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
  W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO
  Dla zwiększenia bezpieczeństwa, zminimalizowania ryzyka zakażenia oraz ograniczenia liczby kontaktów na terenie Sali gimnastycznej wprowadza się, do odwołania, następujące zasady postępowania:
  UCZNIU !!!
 82. Pamiętaj o zdezynfekowaniu rąk przed wejściem na salę gimnastyczną.
 83. Zachowaj co najmniej 1,5-metrowy odstęp od innych osób, kiedy jest to możliwe.
 84. Dbaj o higienę! Zakrywaj usta zgięciem łokcia kiedy kichasz lub kaszlesz.
 85. Jeśli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
 86. Po wyjściu z sali udaj się natychmiast do szatni.
  NAUCZYCIELU !!!
 87. Pamiętaj o zdezynfekowaniu rąk przed wejściem na salę gimnastyczną.
 88. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego zorganizuj w taki sposób, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na sali gimnastycznej aby ograniczyć gromadzenie się uczniów.
 89. Pamiętaj, aby zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp od innych osób, kiedy jest to możliwe.
 90. Przestrzegaj, aby w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga była umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 91. Należy wietrzyć sale, części wspólne (szatnie) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 92. W czasie sprzyjających warunków atmosferycznych organizuj jak najczęstsze zajęcia na boisku szkolnym lub pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 93. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, pamiętaj o ograniczeniu ćwiczeń i gier kontaktowych.
 94. Dbaj o higienę! Zakrywaj usta zgięciem łokcia kiedy kichasz lub kaszlesz.
 95. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, należy natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.
 96. Jeśli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym dyrektora szkoły.
 97. Dyrektor szkoły podejmuję decyzję o odizolowaniu takiej osoby w odrębnym pomieszczeniu (izolatce) i wdraża procedury w przypadku podejrzenia koronawirusa.

  PROCEDURA POBYTU I NAUKI W GABINECIE DYDAKTYCZNYM
 98. Nauczyciel ma obowiązek wejść do gabinetu pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
 99. Jeśli gabinet zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi
  się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić uczniów z gabinetu i powiadomić dyrektora.
 100. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy gabinet, w którym będą przebywali uczniowie. Gabinet należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
 101. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty
  i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.
 102. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę uczniom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela.
 103. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.

  PROCEDURA WYNAJMUJĄCYCH
 104. WYNAJMUJĄCY jest zobowiązany do:
  a) przestrzegania procedur bezpieczeństwa opracowanych przez szkołę,
  b) zdezynfekowania rąk środkiem znajdującym się przy wejściu,
  c) stosowania środków ochrony osobistej (maseczki zakrywające usta i nos),
  d) zachowania dodatkowych środków ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego,
  e) zachowania min. 1,5 metrowego dystansu społecznego,
  f) zakrycie nosa i ust,
  g) dezynfekowania wynajmowanych pomieszczeń:
  sklepiku – toalety, lady, sprzęt niezbędny do utrzymania reżimu sanitarnego do nauki jazdy – zapewnienie kursantom płyn do dezynfekcji, dezynfekowania ławek, krzeseł, sportowych – zapewnienie środków do dezynfekcji, dezynfekowanie używanego sprzętu sportowego, mat, materaców,
  h) ograniczonego przemieszczania się po szkole,
  i) ograniczonego kontaktu z pracownikami szkoły.
 105. Zasady postępowania w przypadku dezynfekcji miejsc spożywania posiłków (przy sklepiku) na czas epidemii COVID-19
 106. Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi wskazanego przez dyrektora. Dotyczy to w szczególności blatów stołów, miejsca spożywania posiłku i krzesełek.
 107. Przy stoliku uczeń może spożywać posiłek z zachowaniem dystansu społecznego nie mniejszego niż 2 metry.
 108. Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.
 109. Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji jest zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem.
 110. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki jednorazowe pracownik wrzuca do przeznaczonego pojemnika zamykanego znajdującego się w pomieszczeniu wyznaczonym.

  PROCEDURA PRZESTRZEGANIA ZASAD OCHRONY W PRACOWNI
  INFORMATYCZNEJ, PRACOWNI ZAWODOWYCH KOMPUTEROWYCH
 111. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do pracowni dezynfekują ręce.
 112. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po pracowni bez koniecznej potrzeby.
 113. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekcyjnego.
 114. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.
 115. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce.

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH
  ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE W MIEJSCU PRACY W CELU MINIMALIZACJI
  RYZYKA ZARAŻENIA I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA
  Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARSCoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania
  pandemii/epidemii):
 116. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 117. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA UCZNIA W CZASIE PRZEBYWANIA
  NA TERENIE SZKOŁY (w tym przerwy)
 118. Uczeń nie może wejść na teren szkoły, jeżeli ON lub osoba, z którą mieszka, jest na kwarantannie.
 119. Uczeń ma obowiązek pamiętać o:
   zdezynfekowaniu rąk po wejściu do szkoły,
   zachowaniu co najmniej 1,5-metrowy odstęp od innych osób, kiedy jest to możliwe.
   zakrywaniu ust i nosa w przestrzeni wspólnej np. korytarze, pomieszczenie higieniczno-sanitarne (toalety),
   używaniu tylko własnych podręczników, przyborów do pisania i innych pomocy, np. linijki, cyrkla,
   dbaniu o higienę osobistą! Myciu rąk wodą z mydłem. Przestrzeganiu zasad mycia i dezynfekcji rąk
   zakrywaniu ust zgięciem łokcia kiedy kicha lub kaszle.
 120. Uczeń jest zobowiązany do zakrywania usta i nos do momentu zajęcia miejsca w gabinecie lekcyjnym. Po zajęciu miejsca w ławce uczeń może zdjąć maseczkę. W gabinecie uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
   podchodzi do niego nauczyciel, aby np. sprawdzić zadanie, czy odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
   w czasie wywołania do odpowiedzi przy tablicy,
   wychodzi z gabinetu.
 121. Jeśli poczuje się źle, natychmiast ma obowiązek poinformowania o tym nauczyciela.

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA ZE ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI
  Dla zwiększenia bezpieczeństwa, zminimalizowania ryzyka zakażenia oraz ograniczenia liczby kontaktów – na terenie biblioteki wprowadza się do odwołania następujące zasady postępowania
 122. Czytelnik wchodzący do biblioteki powinien dokonać dezynfekcji rąk.
 123. W bibliotece może przebywać w wyznaczonych strefach jednocześnie 5 użytkowników.
 124. Czytelnik oczekujący na wejście do czytelni pozostaje na zewnątrz i bezwzględnie zachowuje między sobą zalecane odległości.
 125. W czasie zwracania wypożyczonych materiałów obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości (1,5 – 2m). W czasie pobytu w bibliotece należy zachować bezpieczne odległości zgodnie z wyznaczonymi drogami dostępu.
 126. Po wejściu do biblioteki:
  a) czytelnik, który zamierza dokonać zwrotu wypożyczonych pozycji – podchodzi do stanowiska „zwroty książek”, pozostawia je bibliotekarzowi i oczekuje na usunięcie książek z konta czytelnika,
  b) czytelnicy, którzy złożyli zamówienie lub dokonali rezerwacji np. poprzez „Librus” – podchodzą do stanowiska „wypożyczenia” i odbierają zamówione pozycje książkowe,
 127. Przedmiotem wypożyczenia są jedynie książki w formie tradycyjnej.
 128. Nie wypożycza się gier planszowych, prasy, e-booków, audiobooków.
 129. Obowiązuje całkowity zakaz dostępu dla czytelników do:
  – zbiorów książek na półkach i regałach, prasy, audiobooków, gier planszowych,
  – czytelni,
  – stanowisk komputerowych,
  – sieci Internet i WiFi,
  – foteli, siedzisk i innych miejsc siedzących,
 130. Uczeń, który będzie chciał zwrócić wypożyczone książki jest zobowiązany stosować się do poleceń bibliotekarza i odłożyć je na wskazane miejsce.
 131. Egzemplarze wypożyczone do domu przyjmuje bibliotekarz zaopatrzony w rękawiczki i maseczki ochronne.
 132. Zaleca się ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośredni kontakt
  z egzemplarzem jedynie celem jego identyfikacji.
 133. Zabronione jest dezynfekowanie zwracanych książek preparatem dezynfekcyjnym.
 134. Przyjęte / zwrócone egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres 2 dni i pozostawić w wyznaczonym przez Bibliotekarza miejscu.
 135. Wejście do pomieszczenia, w którym przechowywane są zwracane książki możliwe jest jedynie w maseczce ochronnej.
 136. Należy zdezynfekować te powierzchnie, które miały bezpośredni kontakt ze wracanymi książkami.
 137. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 do 14 dni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.


INFORMACJA
(dla rodzica/opiekuna prawnego)
Informujemy, że w celu ograniczenia rozpowszechniania się wirusa covid-19 w okresie zagrożenia epidemiologicznego w związku z umożliwieniem uruchomienia od 01.09.2020 r. zajęć na okres sytuacji epidemicznej w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia uczęszczającego do Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie, może być zrobiony pomiar temperatury ciała a w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność – gdy szkoła znajdzie się w czerwonej lub żółtej strefie pomiar będzie wykonywany codziennie.

Ostatnie aktualności