youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Zarządzenie Dyrektora nr 11

ZS3.021.11.2020.M.S.

Zarządzenie Nr 11 /2020
Dyrektora ZS Nr 3 im Kombatantów RP w Dzierżoniowie
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie obowiązkowego zdalnego nauczania

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2020 r. ( Dz. U. poz. 410, 492 i 595),ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 493, 530 i 564) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 642) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam:
§ 1
1. Zdalne obowiązkowe nauczanie uczniów ZS Nr3 w okresie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. w dzienniku elektronicznym Librus – https://portal.librus.pl/rodzina, https://portal.librus.pl/szkola .
2. Odbywanie codziennych zajęć, wg obowiązującego planu lekcji, przez wszystkich nauczycieli i uczniów, poprzez logowanie się do dziennika o ustalonej porze wynikającej z planu lekcji, wpisywanie tematu lekcji, wysyłanie uczniom w wiadomości materiału dotyczącego lekcji, polecenia o wykonaniu określonych ćwiczeń.
3. Posiłkowanie się przez nauczycieli przy zdalnym nauczaniu z licznych platform, stron edukacyjnych, poczty elektronicznej, wiadomości telefonicznych, w messengerze, e-learningu, grup na Facebooku itp.
4. Zdiagnozowanie możliwości w zakresie zdalnego nauczania w klasie przez wychowawców klas we współpracy z rodzicami i nauczycielami uczącymi w oddziale. Pomoc w tym zakresie.
5. Koordynowanie zdalnego nauczania w klasie przez wychowawców oddziałów we współpracy z nauczycielami uczącymi w oddziale i rodzicami.
6. Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną wszystkich uczniów przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga, doradcę zawodowego, nauczyciela wspomagającego w formie zdalnej.
7. Ograniczenie przerabianego materiału przedmiotowego do wyłącznie podstawy programowej.
8. Równomierne obciążenie uczniów pracą w ciągu dnia, tygodnia w porozumieniu wszystkich nauczycieli uczących w oddziale pod kierunkiem wychowawcy klasy.
9. Konsultacje dla rodziców i uczniów u nauczycieli w formie wiadomości na Librusie, emaili, wiadomości telefonicznych, rozmów telefonicznych itp.
10. Popularyzację czytelnictwa przez bibliotekarza w formie zachęty do czytania książek, linków do programów, bibliotek cyfrowych itp.
11. Monitorowanie postępów w nauce uczniów poprzez uzyskiwanie od uczniów zadanych prac przesłanych w formie wiadomości, emaili, scanów, zdjęć, poprzez odbycie rozmów na skype, czacie, wiadomości itp.
12. Ocenianie kształtujące i wspierające dostosowane do sytuacji kryzysowej panującej w kraju.
13. Realizację zajęć rewalidacyjnych, indywidualnie z każdym uczniem poprzez dziennik elektroniczny, emaile, wiadomości.
14. Korzystanie przez uczniów i nauczycieli z zasobów elektronicznych, a papierowych tylko tych dostępnych w domu ucznia i w domu nauczyciela.
15.Sposób dokumentowania pracy nauczyciela określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
16. Rozwiązywanie wszelkich kwestii trudnych i spornych na korzyść ucznia i w trosce o jego bezpieczeństwo, psychiczne, cyfrowe.
17. Informowanie rodziców o postępach w nauce ucznia poprzez dziennik elektroniczny, email, wiadomość telefoniczną, rozmowę telefoniczną, czat, skype itp.

§ 2
1. Opublikowanie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej ZS Nr3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie oraz w dzienniku elektronicznym.
2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu wydania.

                                                                                                          Dyrektor szkoły

                                                                                                       Bogumiła Szewczyk

Ostatnie aktualności