youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży


Biuro Rzecznika Praw Dziecka informuje:
stajemy w obliczu pogarszającej się sytuacji ochrony zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży. Jest to obecnie szczególnie palący problem, zważywszy, iż nasila się w wyniku
dotkliwej dla nas wszystkich sytuacji związanej z panującą pandemią koronawirusa
oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej
możliwości uzyskania pomocy psychologicznej w sytuacji wystąpienia potrzeby jej
otrzymania.
Jak wynika z doniesień medialnych, badań, rozmów z najmłodszymi, a także profilu
spraw, z którym zwracają się do Rzecznika Praw Dziecka dzieci oraz dorośli, młodzi ludzie
każdego dnia borykają się z problemami przemocy rówieśniczej i domowej, nadużyciami ze
strony dorosłych, depresją, hejtem – również w cyberprzestrzeni, niesprawiedliwym
traktowaniem, brakiem zrozumienia, trudnościami okresu dojrzewania, uzależnieniami,
samotnością, a także innymi problemami, których rozwiązanie wymaga odpowiedniego
wsparcia, opieki i troski osób dorosłych – nie zawsze jednak tę pomoc otrzymując. Podczas,
gdy na efekty wdrażanej reformy opieki zdrowotnej mającej na celu wzmocnienie pomocy
psychologicznej i psychiatrycznej dla najmłodszych trzeba będzie jeszcze poczekać, jest ona
potrzebna już dzisiaj.
Z uwagi na powyższe, przez wzgląd na troskę o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka
zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci
i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon
Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez
profesjonalnych psychologów. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów
komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi
przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem
swoich problemów.
Stworzony w 2008 roku telefon zaufania przez lata funkcjonował w dni powszednie,
a po godzinach urzędowych można było zostawić wiadomość, na którą eksperci odpowiadali
kolejnego roboczego dnia. Obecnie będzie on całodobowy. Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka wspomogła Telekomunikacja Polska (obecnie Orange), jako
operator telekomunikacyjny zaangażowany społecznie w pomoc dzieciom. Dzięki tej
współpracy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.
Także wspomniany wcześniej czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga
również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie
internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie
przygotowanymi do udzielania dzieci i młodzieży takiego wsparcia.
Szanowni Państwo Dyrektorzy. Ogromna w tym rola nas, jako osób dorosłych, aby
uświadomić dzieciom i młodzieży możliwość uzyskania stosownego wsparcia w sytuacji,
kiedy tylko będą jej potrzebować. Z tego też powodu Rzecznik Praw Dziecka zwraca się
do Państwa z uprzejmą prośbą o poinformowanie – za pośrednictwem dziennika
elektronicznego lub innych dostępnych narzędzi – uczniów kierowanych przez Państwa szkół
o możliwości uzyskania wsparcia poprzez kontakt z Dziecięcym Telefonem Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, jak również poprzez bezpieczny czat internetowy
prowadzony na stronie – https://brpd.gov.pl/sos-czat/. Więcej na ten temat przeczytać można
na stronie https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/.
Wyrażam nadzieję, iż podjęta przez Rzecznika inicjatywa w realny sposób przyczyni
się do poprawy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży. Liczę na Państwa współpracę.