youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Technik geodeta

CYKL NAUKI

4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
5-letni, dla absolwentów szkół podstawowych, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

geodeta1                   geodeta2

PROFIL ABSOLWENTA

Kształcenie młodzieży w zawodzie technik geodeta ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania wyników tych pomiarów, do obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych  oraz wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

KWALIFIKACJE DO ZDOBYCIA

BD.32  Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

DLA TECHNIKUM 4-LETNIEGO PO GIMNAZJUM I 5-LETNIEGO PO SZKOLE PODSTAWOWEJ – PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI

  1. Obsługa  przyrządów pomiarowych i geodezyjnych programów komputerowych
  2. Czytanie i korzystanie z map
  3. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w terenie
  4. Obliczanie współrzędnych geodezyjnych punktów obiektów projektowych
  5. Sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych
  6. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
  7. Zakładanie i prowadzenie operatu ewidencyjnego (katastralnego) i geodezyjnej   dokumentacji  techniczno-prawnej  nieruchomości
  8. Prowadzenie przedsiębiorstwa geodezyjnego

 PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktyka zawodowa odbywa się w urzędach  miast i gmin –  wydział geodezji oraz w  przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze geodezji.

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent Technikum Geodezyjnego może być zatrudniony w państwowych i prywatnych przedsiębiorstwa geodezyjnych, wydziałach geodezji, rolnictwa i gospodarki gruntami urzędów miast  i gmin,  firmach ogólnobudowlanych,  biurach projektowych oraz przedsiębiorstwach drogowych, a także może prowadzić własną działalność świadczącą usługi geodezyjne.