youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Technik architektury krajobrazu

 CYKL NAUKI

4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
5-letni, dla absolwentów szkół podstawowych, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

PROFIL ABSOLWENTA

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych pozwala na samodzielne wykonywanie pracy architekta krajobrazu i prowadzenie własnej firmy , bez potrzeby podejmowania nauki na studiach wyższych. Osoby wybierające ten zawód powinny charakteryzować się  :  wyobraźnią przestrzenną, zamiłowaniem do  przyrody, zdolnościami plastycznymi, komunikatywnością i zdolnościami organizacyjnymi, dobrym stanem zdrowia.

KWALIFIKACJE DO ZDOBYCIA

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

DLA TECHNIKUM 4-LETNIEGO PO GIMNAZJUM I 5-LETNIEGO PO SZKOLE PODSTAWOWEJ – PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

OGR.03. Projektowanie,urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI

1. Planowanie i projektowanie zieleni w przestrzeni prywatnej i publicznej
2. Wykonywanie dokumentacji gospodarki drzewostanem
3. P
rojektowanie elementów krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami rekultywacją terenów i doborem roślin zgodnie z ich wymaganiami
4.P
ielęgnowanie i konserwacja istniejących i nowo projektowanych obiektów architektury krajobrazu
5. S
porządzanie kosztorysów, obmiarów robót prowadzenie uproszczonej rachunkowości oraz stosowanie zasad  marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu
6. U
żytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w zagospodarowaniu i pielęgnacji terenów zieleni

 PRAKTYKA ZAWODOWA

 Praktyka zawodowa odbywa się w gospodarstwach produkujących rozsady roślin ozdobnych, szkółkach drzew i krzewów, szkółkach leśnych oraz placówkach handlowych o profilach ogrodniczych

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent Technikum Architektury Krajobrazu może być zatrudniony w firmach ogrodniczych, projektujących i wykonujących zieleń,   jednostkach administracji państwowej, firmach branży ogrodniczej i budowlanej, centrach ogrodniczych, szkółkach i zakładach produkujących materiał roślinny oraz we własnych przedsiębiorstwach oferujących usługi w zakresie pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych.