youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Realizowane projekty

PROJEKT REALIZOWANY W TERMINIE 17.03.2020 – 31.10.2022

Projekt pn.: „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Lider projektu: „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”

Partner Projektu: Powiat Dzierżoniowski

Projekt adresowany jest do młodzieży z trenu Powiatu Dzierżoniowskiego oraz sąsiadujących miejscowości, która uczy się lub zamierza podjąć naukę w najbliższych latach w jednej z trzech szkół zawodowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

Zakres projektu

Adaptacja 4 pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w 3 szkołach:

 • ZS Nr 1 w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 8 – Pracownia informatyczna.

 • ZS Nr 3 w Dzierżoniowie, ul. Słowiańska 6 – Pracownia logistyczno – spedycyjna.

 • ZS i PKZ w Bielawie, ul Żeromskiego 41 – Pracownia CNC oraz pracownia Fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej.

Cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej w trzech szkołach zawodowych Powiatu Dzierżoniowskiego oraz zwiększenie szans zatrudnienia osób młodych z wykształceniem zawodowym poprzez:

1.Wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego.

2.Dostosowanie oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz w zawodach zgodnych z Ramami Strategicznymi na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska.

3.Utworzenie infrastruktury w zakresie kształcenia zawodowego zbliżonej do rzeczywistego środowiska pracy (we współpracy z pracodawcami).

Planowane efekty:

Dzięki realizacji projektu, absolwenci szkół zawodowych wyposażeni w praktyczne umiejętności otrzymają szanse na zatrudnienie oraz rozwój zawodowy. Projekt obejmuje szkoły zawodowe, których organem prowadzącym jest Pow. Dzierż., co dodatkowo potwierdza o kompleksowości planowanej realizacji oraz jej konieczności.

Wartość projektu: 2 171 220,77PLN

Dofinansowanie – wkład UE: 1 845 537,65PLN

 

 

PROJEKT REALIZOWANY W TERMINIE 01.01.2021 – 30.06.2023

Projekt pn.: „DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Powiat Dzierżoniowski

Partner Projektu: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Podmioty realizujące projekt:

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie

Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

Projekt partnerski skierowany do 249 osób (uczniów i nauczycieli) z  4 zespołów szkół zawodowych mieszczących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

Na podstawie przeprowadzonych diagnoz w szkołach zawodowych określono, iż wszystkie potrzebują wsparcia wynikającego z dostosowania placówek do potrzeb rynku pracy.

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

 • w celu zwiększenia umiejętności zawodowych zdobywanych w rzeczywistym miejscu pracy zaplanowano organizację staży i praktyk dla 226 uczniów;
 • organizacja doradztwa zawodowego oraz certyfikowanych szkoleń specjalistycznych dla uczniów, kończących się uzyskaniem kwalifikacji wpisanych do ZRK;
 • organizacja kursów i szkoleń dla 23 nauczycieli w oparciu o Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji;
 • doposażenie pracowni informatycznych i zawodowych, które zostało ustalone na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkół.

Cele projektu

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

 • zwiększenie jakości nauczania w szkołach zawodowych;
 • wzrost kompetencji nauczycieli;
 • zacieśnienie współpracy z pracodawcami;
 • zwiększenie szans za zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego. 

Planowane efekty

 • wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych pozwalających wejść uczniom na rynek pracy;
 • podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych; 

Wartość projektu: 2 782 037,45 PLN

Wkład UE/Dofinansowanie: 2 364 731,83 PLN

Okres realizacji projektu 01.01.2021 – 30.06.2023