youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2018/2019

Podstawą prawną do opracowania Regulaminu Rekrutacji w Zespole Szkół Nr 3

im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie są:

Podstawa prawna:

1)      art. 154 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 149, 155, 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60).

2)      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz.586).

3)      Zarządzenia Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

1.W roku szkolnym 2018/2019 planuje się otworzyć następujące oddziały:

Lp.

Typ szkoły

Profil/zawód*

Liczba klas

Liczba uczniów

1. Technikum 1.Technik handlowiec

0,5

15

2. Technik ekonomista

1

30

3.Technik geodeta

0,5

15

4.Technik architektury krajobrazu

0,5

15

5. Technik logistyk

1

30

6.Technik spedytor

0,5

15

2.Rekrutację do Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, do zadań której należy:

ustalenie wyników rekrutacji i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Rekrutacja jest prowadzona na podstawie wniosków złożonych przez rodziców kandydatów do szkoły lub kandydatów pełnoletnich.

4.Do klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie, przyjmuje się kandydatów, którzy:

posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum

posiadają zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub zwolnieniu z egzaminu

posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

5.Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim zostanie przyjęty

do Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie w pierwszej kolejności.

6.Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole w danym

zawodzie, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

wyniki egzaminu gimnazjalnego;

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z:

   • języka polskiego

   • wiedzy o społeczeństwie

   • informatyki

   • geografia

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim

tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych

przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

7.Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać

w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.

Max 100 pkt

Egzamin gimnazjalny

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych,

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach przelicza się na punkty rekrutacyjne mnożąc wynik przez 0,2

Max 80 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum

Za oceny wyrażone w stopniu:

a)celującym –przyznaje się po 20 punktów,

b)bardzo dobrym –przyznaje się po 16 punktów,

c)dobrym –przyznaje się po 12 punktów,

d)dostatecznym –przyznaje się po 8 punktów,

e)dopuszczającym –przyznaje się po 2 punkty.

Oceny z:

-języka polskiego

-wiedzy

o społeczeństwie

-informatyki

-geografii

7 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z

wyróżnieniem.

max 10 pkt

za szczególne osiągnięcia w konkursach

3 pkt

wzorowe zachowanie lub osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

a) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie

rekrutacji , na drugim etapie rekrutacji przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

b) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie rekrutacji,

na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1. wielodzietność rodziny kandydata,

2. niepełnosprawność kandydata,

3. niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,

4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie lub objęcie kandydata pieczą zastępczą. Każde z kryteriów ma jednakową wartość.

8. W szkołach, do których liczba kandydatów z wymaganą liczbą punków jest mniejsza niż liczba miejsc, istnieje możliwość przyjęcia kandydatów, którzy nie osiągnęli progu punktowego, szczególnie w przypadkach:

a)problemów zdrowotnych, które ograniczają możliwości wyboru kierunku kształcenia,

b)przeżycia sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, które mogły mieć

wpływ na wyniki w nauce i wyniki egzaminu gimnazjalnego,

c)trudniej sytuacji bytowej ograniczającej możliwość uczęszczania do szkoły w znacznej odległości od miejsca zamieszkania,

d)trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego

9. Szczegółowe rozstrzygnięcia w kwestiach nieujętych w Regulaminie rekrutacji do

klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 zawarte są w aktualnych przepisach prawa.

10. Harmonogram rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie na rok szkolny

2018/2019 przedstawia się następująco:

Lp.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

1.

od  1 czerwca 2018 r. godz. 8:00
do 20 czerwca 2018 r. godz. 15:00     

1. wybranie maksymalnie trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich
2. wydrukowanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (które musi podpisać rodzic/opiekun prawny)
3. złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru
W tym czasie również możliwość dokonania zmiany wyboru preferencji (wybór szkół, wybór oddziałów)

2.

od 22 czerwca 2018 r. godz. 8:00
do 26 czerwca 2018 r. godz. 15:00  

składanie kopię świadectwa, kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru  a ponadto:

-kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,

3.

13 lipca 2018 r. godz. 10:00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych

4.

od 13 lipca 2018 r. godz. 10:00
do 25 lipca 2018 r. godz. 15:00   

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów w tym zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

5.

26 lipca 2018 r. godz. 11:00      

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół oraz list wolnych miejsc

6.

od 26 lipca 2018 r. godz. 11:00
do 29 sierpnia 2018 r. godz. 15:00

Rekrutacja uzupełniająca (poza systemem)

11. Procedury odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym :

▪ W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

▪ Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

▪ Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

▪ Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga o sądu administracyjnego.

12. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.

13. Szkoła udziela nieprzyjętym kandydatom szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły lub zawodu.