youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM

(PONIŻEJ REGULAMIN DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH)

Podstawą prawną do opracowania Regulaminu Rekrutacji w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie są:

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz.586).
 2. Zarządzenia Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia  2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum dla klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia.
 3. Zarządzenie nr 18/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie dolnośląskim.
 4. Zarządzenie nr 14/2019 Dolnośląskiego kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie dolnośląskim.
 5. Zarządzenie nr 24/2019 Dolnośląskiego kuratora Oświaty z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie dolnośląskim
 6. W roku szkolnym 2019/2020 planuje się otworzyć następujące oddziały:
Lp. Typ szkoły Profil/zawód* Liczba klas Liczba uczniów

1

Technikum

1.Technik handlowiec 0,5 15
2. Technik ekonomista 0,5 15
3.Technik geodeta 0,5 15
4.Technik architektury krajobrazu 0,5 15
5. Technik logistyk 1 30
6.Technik spedytor 1 30
 1. Rekrutację  do Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie przeprowadza szkolna  komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, do zadań której należy:
 • ustalenie wyników rekrutacji i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Rekrutacja jest prowadzona na podstawie wniosków złożonych przez rodziców kandydatów do szkoły lub kandydatów pełnoletnich.
 2. Do klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie, przyjmuje się kandydatów, którzy:
 • posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum
 • posiadają zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub zwolnieniu z egzaminu
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim zostanie przyjęty do Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie w pierwszej kolejności.
 2. Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole w danym zawodzie, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego;
 • wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z:
  • języka polskiego
  • matematyki
  • wiedzy o społeczeństwie
  • geografii
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.
Punkty za świadectwo – max 100
max 72 pkt świadectwo ukończenia gimnazjum ocena z języka polskiego – za ocenę celującą przyznaje się 18 punktów
świadectwo ukończenia gimnazjum ocena z matematyki – za ocenę celującą przyznaje się 18 punktów
świadectwo ukończenia gimnazjum ocena z wiedzy o społeczeństwie -za ocenę celującą przyznaje się 18 punktów
świadectwo ukończenia gimnazjum ocena z geografii – za ocenę celującą przyznaje się 18 punktów
max 18 pkt za szczególne osiągnięcia w konkursach
7 pkt świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
3 pkt wzorowe zachowanie lub osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,    w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
Punkty za egzamin gimnazjalny – max 100
max 100 pkt egzamin gimnazjalny a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy  o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych,

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach przelicza się na punkty rekrutacyjne mnożąc wynik przez 0,2

100% x 0,2 = 20 pkt. Za każdy przedmiot

 1. a) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji, na drugim etapie rekrutacji przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 2. b) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie rekrutacji, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie lub objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z kryteriów ma jednakową wartość.

 1. W szkołach, do których liczba kandydatów z wymaganą liczbą punków jest mniejsza niż liczba miejsc, istnieje możliwość przyjęcia kandydatów, którzy nie osiągnęli progu punktowego, szczególnie w przypadkach:
 2. a) problemów zdrowotnych, które ograniczają możliwości wyboru kierunku kształcenia,
 3. b) przeżycia sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, które mogły mieć wpływ na wyniki w nauce i wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 4. c) trudniej sytuacji bytowej ograniczającej możliwość uczęszczania do szkoły w znacznej odległości od miejsca zamieszkania,
 5. d) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego

Szczegółowe rozstrzygnięcia w kwestiach nieujętych w Regulaminie rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 zawarte są w aktualnych przepisach prawa.

 1. Harmonogram rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie na rok szkolny 2019/2020 przedstawia się następująco:
Lp. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzaj czynności
1. od  13 maja 2019  od godz. 8:00
do 25 czerwca 2019 godz.15:00
Wybranie maksymalnie trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich.

Wydrukowanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, które musi podpisać rodzic/opiekun prawny.

Złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru.
W tym czasie istnieje również możliwość dokonania zmiany wyboru preferencji (wybór szkół, wybór oddziałów).

2. od 21 czerwca 2019 godz. 8:00
do 26 czerwca 2018 godz. 15:00
Składanie kopi świadectwa, kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w  szkole pierwszego wyboru a ponadto: kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe.
3. od 21 czerwca 2019 godz. 8:00
do 26 czerwca 2018  godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. 28 czerwca 2019 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez  przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaniem tych okoliczności.
5. 15 lipca 2019 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
6. 16 lipca 2019 godz. 10:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
7. od 16 lipca 2019  godz. 10:00
do 18 lipca 2019  godz. 15:00
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
8. od 16 lipca 2019  godz. 10:00
do 24 lipca 2019  godz. 15:00
Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie w niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego dokumentów, w tym także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
9. 25 lipca 2019 godz. 11:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
10. do 26 lipca 2019 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
11. od 26 lipca 2019  godz. 11:00
do 30 lipca 2019  godz. 15:00
Rekrutacja uzupełniająca – złożenie wniosku w szkole /świadectwa, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego a ponadto: kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,
12.  5 sierpnia 2019 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
13. 20 sierpnia 2019 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
14. 21 sierpnia 2019  godz. 10:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
15. od 21 sierpnia 2019  godz. 10:00
do 23 sierpnia 2019 godz. 15:00
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
16. od 21 sierpnia 2019  godz. 10:00
do 29 sierpnia 2019  godz. 15:00
Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie w niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego dokumentów, w tym także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
17. 30 sierpnia 2019  godz. 11:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
18. 30 sierpnia 2019 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 1. Procedury odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym :
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga o sądu administracyjnego.
 1. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów w terminie 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.
 2. Szkoła udziela nieprzyjętym kandydatom szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły lub zawodu.

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Podstawą prawną do opracowania Regulaminu Rekrutacji w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie są:

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610)
 2. Zarządzenia Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia  2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej dla klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.
 3. Zarządzenie nr 14/2019 Dolnośląskiego kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie dolnośląskim.
 4. Zarządzenie nr 18/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie dolnośląskim.
 5. Zarządzenie nr 24/2019 Dolnośląskiego kuratora Oświaty z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie dolnośląskim.

1.W roku szkolnym 2019/2020 planuje się otworzyć następujące oddziały:

Lp. Typ szkoły Profil/zawód* Liczba klas Liczba uczniów

1

Technikum

1.Technik handlowiec 0,5 15
2. Technik ekonomista 0,5 15
3.Technik geodeta 0,5 15
4.Technik architektury krajobrazu 0,5 15
5. Technik logistyk 1 30
6.Technik spedytor 1 30
 1. Rekrutację  do Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie przeprowadza szkolna  komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, do zadań której należy:
 • ustalenie wyników rekrutacji i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Rekrutacja jest prowadzona na podstawie wniosków złożonych przez rodziców kandydatów do szkoły lub kandydatów pełnoletnich.
 2. Do klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie, przyjmuje się kandydatów, którzy:
 • posiadają świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
 • posiadają zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty lub zwolnieniu z egzaminu
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim zostanie przyjęty do Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie w pierwszej kolejności.
 2. Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole w danym zawodzie, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wyniki egzaminu ośmioklasisty;
 • wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oceny z:
  • języka polskiego
  • matematyki
  • wiedzy o społeczeństwie
  • geografii
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej;
 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.
Punkty za świadectwo – max 100
Max 72 pkt świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ocena z języka polskiego – za ocenę celującą przyznaje się 18 punktów
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ocena z matematyki – za ocenę celującą przyznaje się 18 punktów
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ocena z wiedzy o społeczeństwie -za ocenę celującą przyznaje się 18 punktów
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ocena z geografii – za ocenę celującą przyznaje się 18 punktów
max 18 pkt za szczególne osiągnięcia w konkursach
7 pkt świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
3 pkt osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
Punkty za egzamin ośmioklasisty – max 100
max 100 pkt egzamin ośmioklasisty wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt.
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt.
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,30 = 30 pkt.
 1. a) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji, na drugim etapie rekrutacji przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 2. b) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie rekrutacji, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie lub objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z kryteriów ma jednakową wartość.

 1. W szkołach, do których liczba kandydatów z wymaganą liczbą punków jest mniejsza niż liczba miejsc, istnieje możliwość przyjęcia kandydatów, którzy nie osiągnęli progu punktowego, szczególnie w przypadkach:
 2. a) problemów zdrowotnych, które ograniczają możliwości wyboru kierunku kształcenia,
 3. b) przeżycia sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, które mogły mieć wpływ na wyniki w nauce i wyniki egzaminu ośmioklasisty,
 4. c) trudniej sytuacji bytowej ograniczającej możliwość uczęszczania do szkoły w znacznej odległości od miejsca zamieszkania,
 5. d) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego

Szczegółowe rozstrzygnięcia w kwestiach nieujętych w Regulaminie rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 zawarte są w aktualnych przepisach prawa.

 1. Harmonogram rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie na rok szkolny 2019/2020 przedstawia się następująco:
Lp. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzaj czynności
1. od  13 maja 2019    od godz. 8:00
do 25 czerwca 2019 godz.15:00
Wybranie maksymalnie trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich.

Wydrukowanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, które musi podpisać rodzic/opiekun prawny.

Złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru.
W tym czasie istnieje również możliwość dokonania zmiany wyboru preferencji (wybór szkół, wybór oddziałów).

2. od 21 czerwca 2019 godz. 8:00
do 25 czerwca 2018 godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz inne wymagane dokumenty w  szkole pierwszego wyboru  a ponadto:

-kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe.

3 28 czerwca 2019 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez  przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wskazanych w oświadczeniach.
4 15 lipca 2019 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
5 16 lipca 2019 godz. 10:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
6 od 16 lipca 2019  godz. 10:00
do 18 lipca 2019  godz. 15:00
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
7 od 16 lipca 2019  godz. 10:00
do 24 lipca 2019  godz. 15:00
Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie w niej oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty, w tym także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
8 25 lipca 2019 godz. 11:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
9 do 26 lipca 2019 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
10 od 26 lipca 2019  godz. 11:00
do 30 lipca 2019  godz. 15:00
Rekrutacja uzupełniająca – złożenie wniosku w szkole/świadectwa, zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty a ponadto: kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,
11 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz inne wymagane dokumenty w  szkole
12  5 sierpnia 2019 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
13 20 sierpnia 2019 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
14 21 sierpnia 2019  godz. 10:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
15 od 21 sierpnia 2019 godz. 10:00
do 23 sierpnia 2019 godz. 15:00
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
16 od 21 sierpnia 2019 godz. 10:00
do 29 sierpnia 2019 godz. 15:00
Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie w niej oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, w tym także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
17 30 sierpnia 2019 godz. 11:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
18 30 sierpnia 2019 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 1. Procedury odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym :
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 1. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.
 2. Szkoła udziela nieprzyjętym kandydatom szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły lub zawodu.